Το ιστολόγιο της Ενώσεως Ανδρίων στο οποίο αναρτώνται νέα, ανακοινώσεις και οτιδήποτε συμβαίνει σχετικά με την Ένωση.

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Απόσπασμα από το Καταστατικό της Ε.Α.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΩΝ
(Μεταφέρουμε την εισαγωγή του Βιβλίου του Καταστατικού της Ε.Α.).

 
                                                                                                Αθήναι, Μάρτιος 1980

Αγαπητοί Συμπατριώται,

Η «ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΔΡΙΩΝ» αποτελούσα  συνέχειαν του «Συνδέσμου των εν Αθήναις και Πειραιεί Ανδρίων» υπό έτος ιδρύσεων 1896, της « Ενώσεως  Ανδρίων» υπο έτος 1924 και της «Πανανδριακής Ενώσεως», υπο έτος ιδρύσεως 1956, συνεχίζει αθορύβως την δημιουργικήν της δράση δια σύνεχούς προσφοράς υπηρεσιών προς την ιδιαιτέραν παρ’ αμφοτέροις πατρίδα, την μυροβόλον Άνδρον. Φιλοδοξία της είναι, ως σωματείον των απανταχού Ανδρίων και αντιπροσωπευτικώς εξ  όλων των διαμερισμάτων της νήσου διοικούμενον, να πυκνωθούν  αι τάξεις του και όλοι, ηνωμένοι και αρρήκτως συνδεδεμένοι, να συνεχίσωμεν τον ευγενή αγώνα διά το καλόν της ιδιαιτέρας μας πατρίδος, με ταυτόχρονον προβολήν της πνευματικής πολιτιστικής και ναυτικής αυτής ακτινοβολίας.

Μετά πατριωτικών χαιρετισμών
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Πρόεδρος:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΟΣ
Αντιπρόεδρος : ΜΙΧΑΗΛ. ΙΩΑΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
Αντιπρόεδρος:  ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝ. ΦΟΥΝΤΟΥ
Γεν. Γραμματεύς : ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ  Ν. ΜΠΑΛΚΑΣ
Ταμίας: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ
Έφορος : ΜΑΝΤΟΥΛΑ ΑΡ. ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ
Μέλη: ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΑΔΑΜΗΣ
           ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΓΑΛΑΝΟΥ
           ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ
           ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΦΑΚΗΣ
           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΨΑΡΡΟΣ
           ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Α. ΨΑΡΡΟΣ